آکورد گلدون از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Goldoun Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی G


Gمن یه گلدونِ پر از Fگل بودم

Gوزشِ چشمِ تو پاFییزم کرد

Amعشقِ من ، عشقِ به دست Fآوردنت

با Dmهمه دنیا گلاEویزم کرد

Gمردم از تشنگیF اما لبِ تو

Gیه عطش به خنده دعوFتم نکرد

بین Amاین اومده ها و Fرفته ها

Dmهیچکس مثل تو اذEsus4یتم نکرEد

(سرِ Fاین سفره هنوزم یه نفر

Dmروزو شب منتظرِ مهمونه

مطمئنG باش کسی قادر نیست

Emمنو از عشقِ تو برF گر  Em دو  Fنه) ۲

Gاگه دوست نداشتی رنجوFندنمو

Gهیچوقت از تو نمیرFنجیدم

Amاگه زندگی میکردFی با من

زندDmگیمو به تو Eمیبخشیدم

Gنبین امروز دارم Fبه خاطرت

Gدردمو توی خودم Fمیریزم

Amتو فقط اشاره کن بFبین چطور

Dmهمه دنیا رو بهمEsus4 میریزمE

 

سرِ این سفره هنوزم یه نفر …

تبلچر های محسن چاوشی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا