آکورد لعنت به سه تامون از رستاک حلاج

آکورد گیتار لعنت به سه تامون از رستاک حلاج

Rastaak Hallaj –  Lanat Be Setamoon Guitar Chord

 ریتم 4/4


BmـــــGm6 Gm6دنیام تاBmریکه همرGm6نگِ چشــBmــماشه

Dلعنت به اونی که Emالان باهاشه

Emلعنت به اونی که Dقلبش رو سنگ کرده

Aاونی که دنیامو میدEmونِ جنگ کرده

Bmمیدونِ جنگ کرده

Bmلعنت به شبهایی Aکه بی تو سر میشه

Emلعنت به قلبی که Bmدیوونه تر میشه

Dلعنت به دنیا و Emلعنت به این حالم

Gلعنت به مردی کهF# با تو پدر میشه

هرکاری Bmمیکردم نشم فراEmموشت

لعنت به Aحسی که گفتم درِ Dگوشت

لعنت به Gپاییزو لعنت به تاEmبستون

لعنت به هرF#sus4 فصلی که سر میکنی F#با اون

لعنت به Bmآبانو روزای باEmرونی

لعنت به حاAلی که دلواپسِ Dاونی

لعنت به Gاحساسی که کم نشد Emاصلا

لعنت به سه F#sus4تامون هم تو ، همF# اون ، همBm من

F#ـــــF#sus4ـــــEmـــــGـــــDـــــAـــــEmــــــBm

 

نت و تبلچر های رستاک حلاج

 

تبلیغات فروشگاه پوشاک کاموایی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا