آکورد یعنی تموم از روزبه بمانی

آکورد گیتار یعنی تموم از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Yani Tamom Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی F#m


F#mـــــــــGـــــــــBmــــــــEmـــــــF#m

یعنی F#mتموم حس میکنم Bmاین آخرAین روزای G  با  F#m هم Emبودنه

یعنی Emتموم باید Aبرم وقتی G  دلت Em   با F#mرفتنه

میرم F#m ولــی  Aهرجا برم Bm رویای Aتو صد سال G دیگه F#m م  با Emمنه

میرم Em ولی یادم A بیوفت هرجا Emچراغی روشنهF#m

منBm آرزویی بعدِ تو نداAرم بخوام  F#mکنارِ تو بذاEmرم بری Em6 دووم F#mنمیارم

این Bmزندگی رو بعدِ تو نمیخوAام آخه برF#mام همه ی Emدنیام تویی Em6 دارو F#mندارم

F#mـــــــEm6ـــــــEmــــــF#mــــــAــــــBm Bmمیری تحمل میکنمF#m  تنهاییوBm

با اینکهG میدونم دلت با خونهA نیست

میریو میموEmنم بهت ثابت Aکنم

هرکیEm تحمل میکنهA دیووEm نه  F#mنیست

منBm آرزویی بعدِ تو ندارم F#m بخوام Dکنارِ تو بذاGرم بری Em6 دووم F#mنمیارم

این Bmزندگی رو بعدِ تو نمیخوF#mام آخه برام Dهمه ی Gدنیام تویی Em6 دارو F#mندارم

منBm آرزویی بعدِ تو ندارم A بخوام Dکنارِ تو بذاGرم بری Em6 دووم F#mنمیارم

این Bmزندگی رو بعدِ تو نمیخوAام آخه برام D همه ی Gدنیام تویی Em6دارو F#mندارم

 

نت و تبلچر های روزبه بمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا