آکورد نشد از امین بانی

آکورد گیتار نشد از امین بانی

Amin Bani –  Nashod Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Dm


Dm Dmباید نفس بکشم توی هوای خوCدم باید که سر بذارم رو شونه های خوB♭دم

باید که گریه کنم Gmواسه عزای خوCدم شبونه گل ببرم Dmخودم برای خودم

Dmنشد نشد که بیام بازم به دیدنِ Cتو نشد نفس بکشم نفس کشیدB♭نتو

روزای تارِ منه Amشبای روشنِ تو Gmچقدر غریبه شدی Dmمنم منم منِ تو

Dmهنوز رویای تو دنبالِ منه Cهنوز زخمای تو رو بالِ منه B♭هنوز

Gmاز خوابِ خوشت میپرم Aهرشب Dmببین تقدیرِ بدِ بی خبرو Cببین

طوفانیه چشمای تروB♭ ببین تو Gmدوری و تنهاترم Aهرشب

 

باید نفس بکشم توی هوای خودم …

DmـــــGmـــــAmـــــB♭ـــــCـــــDm Dmانگار کسی Gmفکرِ پریشونی Aمن نیست کسی تو شبِ بارونیِ B♭من نیست

دیگه Gmوقت پشیمونیِA من نیست Dmانگار تو قلبم Gmغمِ دلخواهِ تو Aمونده

هنوز Dmقلبِ من همرCاهِ تو موB♭نده هنوز Gmپشتِ سرم آهِ تو موAنده ، Dmانگار

AـــــGmـــــB♭ـــــCـــــDm

 

ببین تقدیرِ بدِ بی خبرو ببین …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید