آکورد زندگی ادامه داره از بابک جهانبخش

آکورد گیتار زندگی ادامه داره از بابک جهانبخش 

 Babak jahanbakhsh –  Zendegi Edame Dare  Guitar Chord

ریتم 2/4 گام اصلی A#m


خوش باشی هرD#m جا که هستی تووی این گردش تقوA#mیم
ما یه جاA#mهایی BحریــA#mـفِ جبرِ زندC#گی نمیشیمB دورِ هم G#mمیگشتیم اما توو جهاF#نای موازی
نرسیدBن منطقی بود تهِ اینC# دیووBنه بازA#mی

خوش باشی D#mهر جا که هستی یادتم Bهرجا C#که هستمA#m

من به روم C# هم BنمیارمC# که چقدر بی تو شکسـBــتم
جنگل از بیرون قشنگه از توو که F#چند تا درخته اینکه Bمحکم باشیG#m اما
از دC#رون بـــBـخشکی A#mسخته
با تو تقدD#mیرم گره خورد به یه مشت Bاما و ای کاش
بعد  من C# مرا Bقب  C#اون خنده هایG#m لعنتیت باش
بعدِ من C#فکرِ خودت باش غُصه رسمB روزC#گاره B ما چه باA#mشیم چه نباG#mشیم زندگیC#  ادا Bمه دارهA#m واسه ما D#m  گذ شـC#ـتن از B هم یه مسیرG#m ناگزیره
اما هیشـC#ــکی جایِ ما Bرو توو دلِ F# هم C# نمیگیرهD#m آدما به مهرBبونی خیلی زود G#mوابسته میشن
آدماC#یِ تنها زودBتر ساده تر F#شکسـG#mــته D#mمیشن
C# شکسته D#mمیشن

با تو تقدD#mیرم گره خورد به یه مشت Bاما و ای کاش
بعد  من C# مرا Bقب  C#اون خنده هایG#m لعنتیت باش
بعدِ من C#فکرِ خودت باش غُصه رسمB روزC# گاره B ما چه باA#mشیم چه نباG#mشیم زندگیC#  ادا B مه دارهA#m

 

اجرای آکورد زندگی ادامه داره

 

 

نت و تبلچر های بابک جهانبخش

 

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا