آکورد زیبای من از ایوان بند

E1 Band – Zibaye Man Chords Guitar Chord

 ریتم 2/4

نویسنده آکورد علی فرزانه


G#mـــــC#mـــــD#mـــــG#m
G#mجانم به لب آمد عجب صبری تو داری من که D#mمُردم
F#پیراهنم را پاره کن Bمن بویی از یوسف Eنبردم
C#mامشب کلیدِ خانه را دیوانه را دستت سپرG#mدم
G#mجانم به لب آمد عجب صبری تو داری وقتِ D#mدیدار
F#کو شانه ات دیوانه ات مانده Bمیانِ بغض و رEگبار
C#mچون آخرش عاشق سرش یک شانه میخواهد نه G#mدیوار
تو G#mماه پیشانی چرا در آسمانم نیستی وF#ای  B
ای D#mماه پیشانی بگو در آسمانِ کیستیE وای  C#m
Eتو هم ز خویشم رانده ای هم در گلویم مانده ایD#m وای
G#mهر روز مُردم پای تو یک روز خاطرخواهِF# من باشB
ایD#m وایِ من زیبای من به جای من باشی توE ای C#mکاش
Eجانم به لب آمد عجب میلی به این دوری D#mدلت داشت
G#mـــــD#mـــــEـــــC#mـــــEـــــD#mـــــBـــــF#ـــــG#m
G#mپیراهنم را پاره کن هم جان رسد دستِ تو هم D#mدل
F#من پای تو جان دادموB از تو فقط دل خواسـEـتم دل
من پایC#m تو جان دادمو از تو فقط دل خواستم G#mدل
G#mتو ماه پیشانی چرا Eدر آسمانم نیستیF# وای  D#m
Bای ماه پیشانی بگو G#در آسمانِ کیستی C#mوای
Eتو هم ز خویشم رانده ای هم در گلویم مانده ای D#mوای
G#mهر روز مُردم پای تو یک روز خاطرخواهِ F#من باBش
D#mای وایِ من زیبای من به جای من باشی توE ای C#mکاش
Eجانم به لب آمد عجب میلی به این دوری D#mدلت داشت
G#mـــــD#mـــــEـــــC#mـــــEـــــD#mـــــBـــــF#ـــــG#m

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید