آکورد گل مهتاب از عرفان طهماسبی

Erfan Tahmasbi – Gole Mahtab Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 

EـــــBـــــGـــــDـــــAmـــــDـــــEmـــــBmـــــC

 

Emتو سیاهیِ شب تک و تنها بودم

Dخیسو بارون زده پُرِ سرما بودم CگلِBm مهتاAmب

Amشب ستاره نداشت Cآسمون میلرزیدDو

گلِ مهتاب Bmحسِ شب و فهمیدAm گلِ مهتاEmب

Amگلِ مهتاEmب Amگلِ مهتاEmب AmگلِBm  مهـCـتاب D

 

گلِ مهتاEmب منو Cتو آسمونت راه داDدی

به منG جای ستاE7ره ماه دAmادی

خیاCلِ خیسِ این DشبهاGی بارونیB

گلِ Cمهتاب چجوDری قدرِ Cدنیاتو بدBmونم

نخوGنم واسه تو E7از چی Amبخونم

تو درDمونیو Amدردِ تو Gبه جوBنم

AmـــــCـــــDـــــEmـــــAmـــــC 2

Amایستاده به افتخارِ Emتو دست میزنم

Amقیدِ هر چی بودو Emهست میزنم

Amرفیق ای Emرفیق ترانه Cهام با تمامِ وجوAmدم فریاد میزBmنم

 

گلِ مهتاب منو تو آسمونت راه دادی …

EmـــــAmـــــCـــــDـــــEm

5/5 - (3 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید