آکورد بهار صورتی از مشکات و راتین

Meshkat & Ratin – Bahare Soorati Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 

Bmدویدم من ، Dدویدم من Emراهِ خیس از خاکِ F#خونه رو Bmباز

Bmصدای زنگ ، Dصدای زنگ Emخورد و بعد از شادیF# بالِ Bmپرواز

Emدراو Bmمد باز ، Emدراو  Bmمد باز از Emشوقِ اون Bmکوچه و Gشوقِ درAیا

Emلبم Bmخندون Emسرم Bmسرمست Gگریه یاDدم نیستEm اشک وBm آه و غم

Dدور از این Emکوچه Aدور از این Bmخونه ست

DدلاموEmن از Aشوقِ باBmرون از Emشوقِ برBmفای Gروی ناوAدون گرم

Emباد و باBmرون دریا Emموجِ آBmروم کرسیEm داغو شاتوBmتا تو Emباغ دراوBmمد

Emحالِ ما Bmخوب چایی Gدورِ آAتیش غنچه Emروی شاBmخه میگه Gباز بهار Bmاومد

Bmلالالا G لالاAلا  لاBm لالا Gلالا  لاA لالا Bm لالا G لا لاA لالاBm  لالالاG لالالاA  لالالا

Bmپریدم F#mمن ، AپریدGم من ازEm خوابِ Dخاطرات Aکودکی Bmدیدم

Bmنه  F#mزنگی هست Aنه رDنگی هستEm نه بوDی باغو بAومِ برBmفی هست

Bmهمه Bسرگرم Emشهرِ پُر آدم Emخونه ها سردن Gشوقِ شاAدی نیست

EmبهاریBm نیست Emتنگِ ماBmهی نیست Emعشقو Bmآرامش تو Gخونه Aجاری نیست

 

باد و بارون دریا موج آروم کرسی داغو شاتوتا تو باغ دراومد …


محبوب ترین تبلچر های گیتار پاپ

نت و تبلچر پرواز از گروه آریان

نت و تبلچر دوباره دل هوای از آرش دلفان

نت و تبلچر تقاص از حمید عسکری

نت و تبلچر جنون از سامان جلیلی

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا