آکورد پیر از ابی

Ebi – Pir chords

ریتم 6/8 سنگین

Cmیک نفر مرد پیر گوشه گیر و فقیرFm با موهای سپید تو دلش مرده Cmاومید
مثله یه دیوونه Fmزیره لب Cmمیخونه پای پر پینه ام دستهای خونی ام
Fmدم به دم هی میگم این جا من زندونیCm ام مثاله اسیرهاFm میونه زنجیرCmها
Cmبسه بسته A♭ها رها E♭کنید Cmخوبو از Avبدی سوا E♭کنید Cmبر فقیرGان این A♭ستم Fmها تا به Cmکی
Gغنچه ها Cmپر  Fmپر Gشدن بیتن و Fmبی سر شدن Cmلاله هاFی قشنگ توB♭ سیاهی Cmشب
Cmمردن از بی Fکسی B♭تشنه و خمCm شدن Cنشکنین بالِ این Gقاصدک های Cما
Cنشکنین A♭بال این بی CگناGهان را Cmاین جا
Cmیک نفر مرد پیر گوشه گیر و فقیرFm با موهای سپید تو دلش مرده Cmاومید
مثله یه دیوونه Fmزیره لب Cmمیخونه پای پر پینه ام دستهای خونی ام
Fmدم به دم هی میگم این جا من زندونیCm ام مثاله اسیرهاFm میونه زنجیرCmها
Cmبسه بسته A♭ها رها E♭کنید Cmخوبو از Avبدی سوا E♭کنید Cmبر فقیرGان این A♭ستم Fmها تا به Cmکی
Gغنچه ها Cmپر  Fmپر Gشدن بیتن و Fmبی سر شدن Cmلاله هاFی قشنگ توB♭ سیاهی Cmشب
Cmمردن از بی Fکسی B♭تشنه و خمCm شدن Cنشکنین بالِ این Gقاصدک های Cما
Cنشکنین A♭بال این بی CگناGهان را Cmاین جا

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید