آکورد ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست از معین

Moein – Ey Anke Chords

ریتم 2/4

ای Gmآنکه به جز تو هواییD# به سرم Aنیست کسیD در نظرم Gmنیست
جز Gmیاد عزیزت، جز یاد عزیزت کسی D#همسفرم Aنیست
مراD یار دگر Gmنیست
قدرDm توA و احساDmس تو رو A#کسی نفهمیدA
دلت A#از همه رنجیدGm
از DmعالمA و آدمDm همه جا A#رنگ و ریا Aدید
دلت A#از همه رنجیدGm
من Gmمثل تو از دست همه D#رنج کشیدمA
به جز Dغصه ندیدمGm
یک Gmجرعه وفا از لب دریاD# طلبیدمA
لبD تشنه دویدمGm
ای تو ناAیاب A#گوهر Aناب راز مخمل A#ترمه Aخواب
ای تو همA#دل ای تو همAدرد عاقبت A#عشق از تو گلA کرد
عاشقمA# من عاشق Aتو ای تو تنهاA# خوب دنیاA
A#با تو داAرم A#گفتنیGmها
ای Gmآنکه به جز تو هواییD# به سرم Aنیست کسیD در نظرم Gmنیست
جز Gmیاد عزیزت کسی D#همسفرم Aنیست مراD یار دگر Gmنیست
ای وفاAدار A#نازنین Aیار ای نشسته A#بر دلت Aخار
ای بریدهA# از من و Aما از گذشتهA# مانده تنهاA
عاشقمA# من عاشق Aتو ای تو تنهاA# خوب دنیاA
A#با تو داAرم A#گفتنیGmها
ای Gmآنکه به جز تو هواییD# به سرم Aنیست کسیD در نظرم Gmنیست
جز Gmیاد عزیزت، جز یاد عزیزت کسی D#همسفرم Aنیست مراD یار دگر Gmنیست

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید