آکورد آرام من از محمد معتمدی

Mohammad Motamedi – Arame Man Guitar Chord

ریتم 6/8


E♭mـــــB♭mـــــE♭mـــــB♭m B♭mـــــFـــــCـــــG♭ـــــB♭mـــــFـــــE♭m 2

B♭mآرامِ من بمان کناE♭mرم بمان B♭mبنگر مرا که میدهم E♭mبی تو جان

هر E♭mجا روم Fتو سایه ای از B♭mمنی تو غمگساCرم توF دنیایِ B♭mمنی

E♭mدریای منF ز موجِ B♭mگیسوی تو G♭

روانه امC سوی تو Fتمامِ من B♭mتو

E♭mـــــB♭mـــــE♭mـــــB♭m B♭mـــــFـــــCـــــG♭ـــــB♭mـــــFـــــE♭m 2

ای B♭mماهم به چشمِ من نگاE♭mهی تا باFران به جانِ من B♭mببارد  A♭

میخواG♭هم نفس که در هواE♭mیت نايى Fبر نوای من B♭mبيارد

A♭ چشماD♭نِ تو چشمه ی E♭mامید است بر حاFلِ خرابِ ناامیدB♭mم   A♭

آواG♭زت غزل ترین کلاCم است من با E♭mتو  Fبه آسمان رB♭mسیدم

B♭mآغوشِ تو پناهِ طوE♭mفانِ من جان B♭mمیدهد به جانِ تو E♭mجانِ من

چشماE♭mنِ من Fکنارِ دB♭mنیای تو فقط تماCشای Fتو , تو آرزو B♭mتو

B♭   چشماE♭mنِ من Fکنارِ دنیاB♭mی تو  G♭

فقط تماCشای Fتو , تو آرزوB♭m تو

 

ای ماهم به چشمِ من نگاهی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا