آکورد انقضا از شروین

Shervin HajiPour – Engheza Guitar chord 

 ریتم 4/4

CـــــC#ـــــCـــــFm

خودمFm میدونم واسه استفاده بودم کهC تموم میشه برات تاریخ انقضام یه روز من
C#میدونستم وقتی راه بیوفته کارت Cمن با قلبم تو ته زباله دونم
یهFm وقت نکنی کورم G#اگه تو چشم دروغ C#میگفتیو
نمی آوردمش به روت من A#m امید داشتم به تن سنگ سرد تو
فکرC میکردم یه آدمه نجیب ساده توش هست
شنیدمFm حرفاتو فکر نکن حواسم نبود حرفC نزدم پشتتم چون تو مرامم نبود
یهA#m لحظه هم نزاشتم هم خیس بشن چشات با Cاینکه اون چشات یه لحظه برا من نبود
اینA#m جوابش نبود این همه حس خوب بردی Fmاز یادت چه زود
من دلم رفت واسه اون دلیC# که عاشق نبود اینC جوابش نبود
بروA#m برا من نباش من نباشم برات بهتره Fmعذابم برات برو هرجا رفتیFm خوش بگذره
C#رفیقم برات اگه رفیقم نبودی حتیC یه بار
تقصیرFm توام نیست خب عاشقم نبودی بایدG# حدس میزدم خودم که مال من نبودی
دریاA#m شدم که دست کوسه ها نیوفتی تا به C#خشکی رسیدیم اما Cساحلم نبودی
هرFm کجا نشستی فوری ضعفامو گفتی هرG#چی حکم بود توی C#دستامو گفتی
زA#mخممو نشستم تا یادت بیوفتم C#تو هر جنسی میشد زدی که Cیاد من نیوفتی
شنیدمFm حرفاتو فکر نکن حواسم نبود حرفC نزدم پشتتم چون تو مرامم نبود
یهA#m لحظه هم نزاشتم هم خیس بشن چشات با Cاینکه اون چشات یه لحظه برا من نبود
اینA#m جوابش نبود این همه حس خوب بردی Fmاز یادت چه زود
من دلم رفت واسه اون دلیC# که عاشق نبود اینC جوابش نبود
بروA#m برا من نباش من نباشم برات بهتره Fmعذابم برات
برو هرجا رفتیFm خوش بگذره C#رفیقم برات اگه رفیقم نبودی حتیC یه بار

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا