آکورد دو پنجره از گوگوش

Googoosh – Do Panjereh Guitar chord 

 ریتم 6/8 سنگین

نت و تبلچر های گوگوش

توی Gmیک دیوار سنگی   دو تا پنجره D#اسیرن F
دوF تا خسته دو تاD# تنها   یکیشونCm  تو Fیکی شون Gmمن
Gmدیوار از سنگه سیاهه   سنگ سرد و سختD# خاراF
زدهF قفل بی صدایی  D# به لبای Cmخسته ی ماGm
Cmنمی تونیم Gmکه بجنبیم   زیر سنگینیCm دیوار
همهCm ی عشق من و Gmتو   قصه هستD# قصه ی  D دیدارGm
آGmها Fها آ ها ها Cm آ ها G#ها      Dها
D—–G#—–Cm—–F—–Gm
Gmهمیشه فاصله بوده   بین دستایD# من و F تو
با Fهمین تلخی گذشته  D#شب و Cmروزای Fمن و Gmتو
Gmراه دوری بین ما نیست اما باز اینم  D#زیا   Fده
Fتنها پیوند من و D#تو  دست CmمهربونهGm باده
ما بCmاید اسیر Gmبمونیم زنده هستیم تا Cmاسیریم
Cmواسه ما رهایی Gmمرگه   تا رها  D# بشیم Dمی میریمGm
آGmها      Fها  آ ها ها Cm آ ها G#ها  Dها
D—–G#—–Cm—–F—–Gm
Gmکاشکی این D#دیوار خراب شهGmمن و تو  D# با هم Gmبمیریم
Gmتوی  یکCm   دنیای F  دیگه   دستای همُ D بگیریمGm
Gmشاید D#اونجا توی دل Gmهادرد بیD# زاری Gmنباشه
Gmمیون Cm پنجره   Fهاشون دیگه دیواری D نبا   Gm شه
D—–G#—–Cm—–F—–Gm
Gmکاشکی این D#دیوار خراب شهGm   من و تو  D# با هم Gmبمیریم
Gmتوی  یکCm   دنیای F  دیگه دستای همُ D بگیریمGm
GmشایدD#اونجا توی دل Gmها درد بیD# زاریGmنباشه
GmمیونCm پنجره Fهاشون دیگه دیواری D نبا Gm شهه

نت و تبلچر دو پنجره از گوگوش

5/5 - (11 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید