آکورد مردم شهر از حامد همایون

Hamed Homayoun – Mardome Shahr Guitar Chord

 ریتم 6/8

 

امشب غمِ Fدیروزو پریروزو فلان سالو

فلان حالو فلان مال که بر بادِ فنا رفتDm نخور

به خدا Gحسرتِ دیروز عذابDm است

مردمِ Fشهر بهوشید ، Dmمردمِ شهر بهوFشید  Dm

هرچه Dmداریدو ندارید بپوB♭شیدو برGقصیدو بخندDmید

کهC امشب سرِ هر کوچه خداB♭ هست Dm

روی دCیوارِ دلِ خود بنویGسید خدا Dmهست

نه یک Gmبارو نه ده بار که صدDmبار

به اCیمانو تواضع بنویB♭سید که خدا Dmهست

خدا B♭هست و خدا Gهست و خدا Dmهست

خدا Gهست و خدا B♭هست و خدا Dmهست

خدا B♭هست و خدا Cهست و خدا Dmهست

Dm  4

Fامشب همه ی میکده را Dmسیر بنوشید

با Fمردمِ این کوچه و آن Dmکوچه بجوشید

Cدیوانه و عاقل همگی جامه بپوشیدو

Cدر شادیِ این کودکو آن پیرِ زمینگیرو

فلان بسته به زنجیرو زنو مرد بکوFشید

هرچه Dmداریدو ندارید بپوB♭شیدو برGقصیدو بخندDmید

که اCمشب سرِ هر کوچه خدا B♭هست Dm  )2

هرچه داریدو ندارید بپوشیدو برقصیدو بخندید

Dm  2

 

امشب غم دیروز و پریروزو …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید