آکورد دیوار کج از سینا پارسیان

Sina Parsian – Divare Kaj Chord

ریتم 6/8 سنگین

Bدیوار کجیF#m بودم Bنزدیک فروF#mپاشی
Dبا تکیه نداBm7دن هاتA7 آوار ترم Emکردی
Bعشق آمد و F#mکورم کرد عشقB آمد و لاF#mلم کرد
Dبا عشق مراBm7 کشتی باA7 عشق کرم کردی
Aما هر دو غمیF#m داریمA با هم صنمیF#m داریم
Dای نم نم Bm7باران چه Bخاکی به سرمEm کردی
Aهم بغض گلوF#mیم هم Aجو گندم موF#mیم هم
هی تاول بی Bمرهم Bm7ماندی و Emورم کردی
F#mای باز آ باز آ Bچو روح در F#mتن باز آ
Bm7چون جان بهA7 بدن چو گل بهEm7 گلشن F#mباز آ
Bآخ گفتی که چه F#mسان زندهBm7 ای F#mدور از من
Bm7دور از تو A7فتاده ام به مردن باز آ
Em7پرواز تو را Dزیباست پرواز تو را خوبست
انقدر قفس بودی بیA7 بال و پرم کردی
Aما هر دو غمیF#m داریمA با هم صنمیF#m داریم
Dای نم نم Bm7باران چه Bخاکی به سرمEm کردی
Aهم بغض گلوF#mیم هم Aجو گندم موF#mیم هم
هی تاول بی Bمرهم Bm7ماندی و Emورم کردی

 

خرید نت و تبلچر گیتار

4.9/5 - (53 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید