آکورد عروسک جون از هایده

Haydeh – Aroosak Joon Chord

ریتم 6/8 سنگین

عروFmسک جون فدات Cmشم تو هم A#mقلبت شکستهCm که صد Fmتا شبنم اCmشک توی A#mچشمات نشستهCm
منم Fmمثل تو بوCmدم یه روز A#mتنهام گذاCmشتن یه درFmیا اشک حسرCmت توی A#mچشمام گذاCmشتن
چه A#mتهمتها شنیدCmیم چه تلخیA#mها چشیدCmیم عروA#mسک جون تو میدCmونی چه حسرA#mتها کشیدCmیم
عروFmسک جون زموCmنه منو A#mاین گوشه اندCmاخت بجاFmی حجله یCm بخت برام A#mزندون غم Cmساخت
بمیرFmه اونکه میخوCmاستش مارو A#mگریون ببینهCm سرایFm سینه هاCmمونو زغمA#m ویرون ببینهCm
عروFmسک جون نگام Cmکن چشام A#mبرقی نداCmره زمستوFmنه تو قلبمCm که هیچA#m گرمی نداCmره
بایدFm اینجا بخشکیمCm تو گلدA#mون شکستهCm نه اینFmکه باغبون Cmنیست درA#m گلخونه بستهCm
چه A#mتهمتها شنیدCmیم چه تلخیA#mها چشیدCmیم عروA#mسک جون تو میدCmونی چه حسرA#mتها کشیدCmیم
عروFmسک جون زموCmنه منو A#mاین گوشه اندCmاخت بجاFmی حجله یCm بخت برام A#mزندون غم Cmساخت
بمیرFmه اونکه میخوCmاستش مارو A#mگریون ببینهCm سرایFm سینه هاCmمونو زغمA#m ویرون ببینهCm
دلم Cmمیخواد یه روزی بعد سالFmها پرستوCmی سعادت رو ببینیFm
نمیA#mخوام بیشD# از اینFm تو C#صورت Cmمن نشوA#mن یاD#س و وFmحشت روC# ببینیCm
نمیA#mخوام بیشD# از اینFm تو C#صورت Cmمن نشوA#mن یاD#س و وFmحشت روC# ببینیCm
دلم Cmمیخواد یه روزی فارغ از Fmغم تبسم Cmروی لبهامون بشینهFm
شاید A#mاون روزD# دوباFmره جونC# بگیرCmه نهاA#mل آD#رزو FmهامونC# تو سینهCm
شاید A#mاون روزD# دوباFmره جونC# بگیرCmه نهاA#mل آD#رزو FmهامونC# تو سینهCm
چه A#mتهمتها شنیدCmیم چه تلخیA#mها چشیدCmیم عروA#mسک جون تو میدCmونی چه حسرA#mتها کشیدCmیم
عروFmسک جون نگام Cmکن چشام A#mبرقی نداCmره زمستوFmنه تو قلبمCm که هیچA#m گرمی نداCmره
بایدFm اینجا بخشکیمCm تو گلدA#mون شکستهCm نه اینFmکه باغبون Cmنیست درA#m گلخونه بستهCm
درA#m گلخونه بستهCm در A#mگلخونه بستهCm
درA#m گلخونه بستهCm

 

نت و تبلچر های هایده

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا