آکورد خاک از مهدی یراحی

Mehdi Yarrahi – Khak Guitar Chord

ریتم 4/4

 

F#ـــــF#sus4ـــــGـــــEmـــــBm 2

دارم Bmاز سرزمینِ داغ دیدم از این Emخاکِ پر از پرواز میگم

هنوGزم زیرِ بارونِ گلوله ست ، دارم F#sus4از غربتِ اهواز F#میگم

هوا F#هرروز بدتر آب Gکمتر ، تماBmمِ کارِ مردم Aانتظاره

مگه Emمیشه نشه کاری واسش Bmکرد

واسه Aخاکی که انقدر درد Gداره

آخه Bmتا کی واسه حالِ هوGامون ، قراEmره ردِ بارونو Aبگیریم

واسهEm آبادیِ یک جای Bmدیگه ، Dنباید جونِ کارونو Aبگیریم

Emنباید جونِ کاF#mرونو  Gبگیریم

F#ـــــF#sus4ـــــGـــــEmـــــBm 2

تویی Emکه عمرتو تو جنگ بودی

تو که Bmبا گازِ خرAدل آشناGیی

خدEmایی این هوایِ غرقِ در Aخاک

چه فرEmقی میکنه با شـF#sus4ـیمیایی  F#

یه شهرBmی که طلا توی رگاشه

بذار Emخونِ تنش خرجِ خودش شه

یه خاGکی که به دنیا نفت میده

بذار F#sus4چند قطرشم خرجِ خودش F#شه

 

آخه تا کی واسه حالِ هوامون …

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید