آکورد زمستون از حمید حامی

Hamid Hami – Zemestoon chords

ریتم 2/4

زمستوGن که میFشه به یاCدت B____Fمی افتمEm
یاGد رویاهاFیی که به C تو B____FنگفتمEm
Amمثه برفاییC که Bمی‌شینن رو شیشهG
Amهمینجایی انگاCر ، زFمستوDmن که میEmشه زFمستوDmن که میEmشه
Amمثه سوز سرCما Bتو رگهامی انگاGر
Amیه ها کن رو شیشهC____F واسه آDmخرین Emبار Fواسه آDmخرین Emبار
زمستوGن که میFشه به یاCدت B____Fمی افتمEm
EmببینDm رد بغضمAm ____ Dm هنوز رویه شیشهEm ست
بی Gتو یه درختمAm ____ F که بیC برگوDm ریشه Emست
Emتو نیستیDm میترAmسم Dmکه دنیاFم خراب Emشه
قدGم میزنم Am تا FیخهC کو Dmچه آب Emشه
Eتو گرمای عشقFو از Dmاین خونه برEدی
Eهمه شهرو انگاAmر ، Fبه طوفاDmن سپرEدی
Eزمستون که میFشه Dmگرفتار بغضمE
Dmمثه بارش Amبرف Fرو تکرار بغضمE
FگرفتاDmر بغضمE روA# تکرار بغضمE
Dmگرفتار Eبغضم A#رو تکرار بغضمE

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید