آکورد صدای تو از امین قباد

آکورد گیتار صدای تو از امین قباد

Amin Ghobad – Sedaye To Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm

 


CــــــB♭mــــــGــــــFmــــــB♭mــــــFmــــــCــــــA♭ــــــE♭ــــــB♭mــــــFmــــــB♭mــــــFm

من ازFmت چیزی نمیخوA♭ام جز فراB♭موشیِ درB♭mدم

خاطراFmتمو ببر A♭تا به گذB♭شته برنگرB♭mدم

تو همینEdim لحظه ی دیدFmار با من Edim  این C7عشقو نگه Fmدار

بارِ شونه B♭mهامو کم Fmکن از من E♭m این دیوG♭ارو بردFmار

تو همیـFmـشه وقتی روA♭یا توی خوB♭نه بود رB♭mفتی

من Fmهمیشه دیر A♭گفتم تو همیشهB♭  زود B♭mرفتی

وقتی طوEdimفانم از این Fmعشق قلبتوEdim   آرC7ومِ منFm کن

عمرB♭mمو پای تو داFmدم لحظه E♭m تو حرG♭ومِ من Fmکن

Fmمنم اون سکوت A♭که صدای توست

Cmاون غریبه G♭که آشناFی توست B♭ میره رو به بن بست

B♭mاون که رفتیوC از تو برنـD♭ـگشت

اون که با تو از B♭mهرکسی گذCشت

بی تو میره ازFm دست

Fmمنم اون سکوت A♭که صدای توست

Cmاون غریبه کهG♭  آشناFی توست

B♭ میره رو به بن بست

B♭mاون که رفتیوC از تو برنـD♭ـگشت

اون که با تو ازB♭m هرکسی گذCشت

بی تو میره ازFm  دســB♭ـــت D♭

بی Cتو میره از Fmدست

FmــــــD♭ــــــB♭ــــــFmــــــCــــــB♭ــــــD♭ــــــA♭ــــــE♭ــــــB♭mــــــF

از هواE♭mی تو اتاF7قت   F نفسِ B♭m    تاF7زه میگیرB♭mم

هر چی خوبهB♭m رو   F7 تو دنیا Edim با تو اندFmازه  B♭m میگیرم Fm

وقتی هرE♭m ثانیه بیF7  تو  Fمیتونم B♭m از  F7 هم  B♭mبپاشم

راضی امB♭m میر F7ی بمونمEdim وقتی برFm  میگرE♭mدی   باFmشم

منم اون سکوت که صدای توست …

 

5/5 - (6 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا