آکورد اسمت که میاد از روزبه بمانی

آکورد گیتار اسمت که میاد از روزبه بمانی

Rouzbeh Bemani –  Esmet Ke Miad Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Am


AmـــــGــــDmـــــEmـــــAm

Amاسمت که میاد حالم بد میشه Emیه تریلی غم از روم رد میشه

Dmمادرم میگه Gچته بیخودی Fباز اسمش اومد Dmدیوونه شدیAm

Amمیگه چیه باز این حالت شده Emخجالت بکش چهل سالت شده

Dmمیگه با خودشG باز شد عینِ روحF زیرِ لب میگه Dmاین شب میره Amکوه

Amرفیقام میگن‌ Dmبسه بیچاره Gبعد پشتم میگن Emطفلی حق داره

Dmپشتم از تو‌ تو Gمهمونی میگن Fبرمیگردم از Dmگرونی Amمیگن

Amاسمت که میاد Emهمه باهام بدنG انگار سرِ صف Dmکتکم زدن

Fانگار نه انگار Emدیگه بزرگم Dmمیرم بغلِ Dm6مادربزرگمAm

AmـــــGــــDmـــــEmـــــAm

Amمیرم بغلش‌ میلرزه چونم Emمیگه Dmگریه کن دردت به جونم

گریه کن اگه Emغرقِ آتیشی Fاما با گریه ام Gخالی نمیشیAm

Amمیدونم اونم Dmدلش رو هواست Emاونم جوونیش Gیکیو میخواست

Fیکی که اسمش Emاونقدر بزرگ نیست Dmیکی که قطعا بابابزرگ Amنیست

DmـــــAmــــDmـــــAm

اسمت که میاد همه باهام بدن …

Am9ـــــAmــــ2( DmـــــAmــــDmـــــAm )

 

نت و تبلچر های روزبه بمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا