آکورد یه تیکه زمین از محمد اصفهانی

Mohammad Esfahani – Ye Tike Zamin Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


A♭ـــــCmـــــA♭ـــــCm CmـــــGmـــــCmـــــFm Cmبهشت از دستِ آدم رفت از اون A♭روزی که گندم خورد

ببین Gmچی میشه اون کس که یه جوFm از حقِ مرCmدم خورد

کساCmیی که تو این دنیا حساA♭بِ ما رو پیچیدن

یه Gmروزی هرکسی باشن حساFmباشونو پسCm میدن

عباCmدت از سرِ وحشت واسهGmعاشق عبادت نیست

پرB♭ستش راه تسکینه پرFmستیدن تجاCmرت نیست

سرِ Cmآزادگی مردن تهِGm دلدادگی میشه

یه وقتاB♭یی تمامِ دینFm همین آزادگیCm میشه

CmـــــB♭ـــــGmـــــCm

کنارِCm سفره ی خالی یهFm دنیا آرزو چیدن

B♭بفهمن آدمی یک عمر A♭بهت گندم نشوCmن میدن

نذارCm بازی کنن بازم براFmمون با همین نقشه

خدا B♭هرگز کسایی رو که حق خوردن Cmنمیبخشه

کساCmیی که به هر راهی داGmرن روزیتو میگیرن

گموB♭نم یادشون رفته همهFm یک روز Cmمیمیرن

جهاCmن بدجور کوچیکه همه Gmدرگیر این دردیم

همه B♭یک روز میفهمنFm چجوری زندگیCm کردیم

CmـــــA♭ـــــB♭ـــــGmـــــCm2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا