آکورد یه تیکه زمین از محمد اصفهانی

Mohammad Esfahani – Ye Tike Zamin Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین

 

A♭ـــــCmـــــA♭ـــــCm

CmـــــGmـــــCmـــــFm

Cmبهشت از دستِ آدم رفت از اون A♭روزی که گندم خورد

ببین Gmچی میشه اون کس که یه جوFm از حقِ مرCmدم خورد

کساCmیی که تو این دنیا حساA♭بِ ما رو پیچیدن

یه Gmروزی هرکسی باشن حساFmباشونو پسCm میدن

عباCmدت از سرِ وحشت واسهGmعاشق عبادت نیست

پرB♭ستش راه تسکینه پرFmستیدن تجاCmرت نیست

سرِ Cmآزادگی مردن تهِGm دلدادگی میشه

یه وقتاB♭یی تمامِ دینFm همین آزادگیCm میشه

CmـــــB♭ـــــGmـــــCm

کنارِCm سفره ی خالی یهFm دنیا آرزو چیدن

B♭بفهمن آدمی یک عمر A♭بهت گندم نشوCmن میدن

نذارCm بازی کنن بازم براFmمون با همین نقشه

خدا B♭هرگز کسایی رو که حق خوردن Cmنمیبخشه

کساCmیی که به هر راهی داGmرن روزیتو میگیرن

گموB♭نم یادشون رفته همهFm یک روز Cmمیمیرن

جهاCmن بدجور کوچیکه همه Gmدرگیر این دردیم

همه B♭یک روز میفهمنFm چجوری زندگیCm کردیم

CmـــــA♭ـــــB♭ـــــGmـــــCm2

1/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید