آکورد یاد من باش از حمید حامی

Hamid Hami – YadeManBash chord

ریتم 6/8 سنگین

Gmوقتی شب از کوچه رد Fشد Gmحکم خنده تا ابد Dmشد
Fوقتی گل صد تا سبد GmشدF یاد من باش یاد منGm باش
Gmوقتی غم خونه نشین Dmشد Gmوقتی ساD#یه نقطه چین Dmشد
Fروزگار بهتر از این D#شد Fیاد من باش یاد من Gmباش
Gmهرجا راه بسته دیدCmی آینه ی شکستهGm دیدی
یا یه مردD# خسته دیدDmی یاد من Fباش یاد منGm باش
Gmسر پیچ هر تراFنه پشت Dmهر حرف و بهاGmنه
تا همیشهA# عاشقاFنه یاد من Dmباش یاد من D#باشDm
یاد من Fباش یاد من Gmباش
Gmجای من رو خاCmلی کن اگه خورD#شیدGm در اومد
اگه جاD#دوی سیاDmهی بی اثرF شد یاد منGm باش
Gmجای من رو خاCmلی کن اگه D#غصه Gmسر اومد
اگه قاD#صدک دوباDmره خوش خبرF شد یاد من GmباشDm
یاد من Fباش یاد من D#باشDm یاد من Fباش یاد من D#با__F___شD#

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید