آکورد بدون تو از زانیار خسروی

آکورد گیتار بدون تو از زانیار خسروی 

Xaniar Khosravi –  Bedoone To Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی Bb


AmـــــCـــــB♭ B♭اگه به تو نمیگفتم حرفامو

اگه نمیگفتم چقدر دوست داCرم ،الان بوAmدی

B♭شاید اگه نمی فهمیدی اینو

که تو رو زیادی از حد دوست داCرم ،الان بوAmدی

مثل B♭یه سایه همرات اومدم Gmمطمئن شم که تو آرامشی

نمیدوCنستم خسته ت میکنم یهDm روز

تو رو Gmاگه کمتر میدیدمت اگه B♭میذاشتم دلتنگم بشی

اCینجا بودی Amکنارم Gmهنوز

بدونِ تو شبام Dmپر از غمو سرماB♭ست

آره Cبدون تو Fتهِ راهمه تهِ دنیاAmست

بدونِ تو شباB♭م پر ازAm غمو B♭آهه

اگه Cتنها بری میبینــFـی آخرش اشتباGmهه ، آره این گناDmهه

DmـــــAmـــــCـــــB♭ Dmنگرانت میشدم نمیدیدمتF حتی چند ساعت

Cبه بودنِ تو دلم عاشقونه Gmکرده بود عادت

B♭ولی فایده نداشت ، اون همه تلاCش ، تو رسیده بودی به آخرAmاش

Dmاز خدا میخوام روزات بگذره Fخوشحالو راحت

Cاز تهِ دلم زندگی رو با Gmعشق میخوام واست

B♭باز خیسه چشام ، ولی نمیخوCام ، دلِ تو بسوزه دیگهAm برام

 

بدونِ تو شبام …

AmـــــCـــــB♭ـــــGm ــــ CـــــFـــــDm

 

دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا