آکورد وایسا دنیا از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Vaysa Donya Guitar Chord

ریتم 2/4


C#mـــــF#mـــــBـــــC#m

من ديگه C#mخسته شدم بس كه چشام Bبارونيه

پس دلم F#mتا كی فضای غصه رو C#mمهمونيه

من ديگهC# بسه برام تحملِ F#mاين همه غم

بسه Dجنگِ بی ثمر F#dimبرای هر G#زياد و كم

وقتی فايده C#mای نداره غصه خورBدن واسه چی

واسه عشقاF#mی تو خالی ساده مرC#mدن واسه چی

نميخوام C#چوبِ حراجی رو به F#mقلبم بزنم

نميخوام Dگناهِ بی F#dimعشقی بيوG#فته گردنم

نميخوام C#mدر به درِ Bپيچ و خمِ Aاين جاده شم

C#mواسه آC#mتيشِ همه Bيه هيزمِ Aآماده شمC#m

يا يه موBجودِ كمو Aخالیِ پُر F#mافاده شم

وايسا Bدنيا ، وايسا Aدنيا من ميخوEام پياده G#شم

BـــــAـــــBـــــC#m 4

همه حرف C#mخوب ميزنن اما كی خوBبه اين وسط

بدو خوC#mبش به شما ما كه رسيدBيم تهِ خط

قربونت F#mبرم خدا چقدر غرC#mيبی رو زمين

آره Aدنيا ما نخواستيم دلو G#sus4با خودت G#نبين

 

نميخوام در به درِ …

G#اين همه Bچرخيديو چرخوندی Aآخرش چی شد

اون بليطِB شانسِ دائم بگو Aقسمتِ كی شد

همه دروF#mيش همه G#mعارف جای Aعاشق پس كجاست

اين همه F#mطلسمو ورد G#mجای خوشِ Aدعا كجاست

 

نميخوام در به درِ …

C#mـــــAـــــBـــــC#m BـــــC#mـــــAـــــB AـــــG#mـــــF#mـــــA
5/5 - (1 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا