آکورد وقتی دلت شکست از سیامک عباسی

Siamak Abbasi – Vaghti Delet Shekast Guitar Chord

 ریتم 4/4

 


AــــAــــC#mــــG#mــــE AــــC#mــــG#mــــEــــB EــــBــــA

وقتی دلتE شكست تنها و بی هدC#mف

شب پرسه ميزAنی از هر Bكدوم طرEف

روزای خوبتوC#m انكار ميكـBـنی

اين واقـAـعيتو Bتكرار ميـEـكنی

اطرافياG#mنتو از دست ميدC#mيو

افسرده ميشـAـيو از دست ميرBيو

دورِ خودتE همش ديوار ميـC#mـكشی

افسوس ميخوAری ، سيگار ميكشیB AــــBــــC#mــــG#mــــE AــــBــــC#mــــG#mــــE E Eتن خسته ای وAلی خواBبت نميبرC#mه

اين حسِ لعـAـنتی از Bمرگ بدAتره  B C#mدل ميكنی از اينA دل ميبری از اون

C#mيک اتفاقِ تلخ Bافتاده بينتون

Aميبری Bاز همه از هر كسی كه هست

Aاين حالو روزته Bوقتی دلت شـAـکست  B

 

 

دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا