آکورد برگرد از امین قباد

آکورد گیتار برگرد از امین قباد

Amin Ghobad – Bargard Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی Gm

 


CmــــــGــــــDmــــــCmــــــB♭ــــــCmــــــDmــــــCm Gmاگه یه وقت تنهات گذاشت Cmبرگرد ، Gmاگه دیدی دوسِت نداCmشت برگرد

Gmاگه نتونست همدمتCm باشه Dmرفیقِ روزای بدFت باشه

Gmاگه مثل من مهربون Cm نبود Gmاگه عاشق بودی و اون Cmنبود

Gmبرگرد من جوری دوست Cmدارم که چیزی Dm  رو  Cmبه روت نمیاFرم

Fآهای دیوونه ی Gm من Cmچرا تنهام گذاFشتی

Dmچی میخواستی کهCm اونو E♭کنارِ من Fنداشتی

Fآهای دیوونه ی E♭ من Cmمگه دوسم Fنداشتی

Dmچی میخواستی Cmکه اونو E♭کنارِ من نداFشتی

CmــــــGــــــDmــــــCmــــــB♭ــــــCmــــــDmــــــCm Gmاینجا هنوزم خونه یCm  توئه Gmاینجا یکی دیوونه ی Cmتوئه

Gmبرگرد من خسته ام از اینCm دوری Dmهیشکی دوست نداره Fاینجوری

Gmبرگرد دل تنگم برCmای تو هرGmجا میرم خالیه جایCm تو

Gmبرگردو این تنهاییو Cmکم کن Dmواسه یه باCmرم شده درFکم کن

Fآهای دیوونهGm ی من Cmمگه دوسم ندFاشتی

Dmچی میخواستی کهCm اونو E♭کنارِ من نداFشتی

Fآهای دیوونهE♭ ی من Cm چرا تنهام گذاFشتی

Dmچی میخواستی کهCm اونو E♭کنارِ من ندFاشتی

GmــــــCmــــــGــــــDmــــــCmــــــB♭ــــــCmــــــDmــــــCm

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا