آکورد تو کی هستی از رضا صادقی

Reza Sadeghi – To Ki Hasti Guitar Chord

 ریتم 4/4

نت و تبلچر های رضا صادقی


AـــــBmـــــAـــــBm

تو نبوBmدی زندAگی قصه ی جذGابی F#mنبود

آسموAنِ دلِ دیووGنه ی من F#mآبی Emنبود

تو نبوBmدی لبِ Aمن خنده روG باور نمیکرF#mد

گفتنِ AعاشقتمG حالمو F#mبهتر Emنمیکرد

تو نبوBmدی دلِ من دیگه Aپَر نمیزد واسه Gعطری که مونده رو F#mتنم

دیووBmنتم نفسم تویی Aنه نمیوفته این Gعادتِ بد از F#mسرم

تو نبوAدی واسه من حتی Gساده ترین کارا F#mتنهایی آسونEm نبود

یه جوری Gغرقِ توام که تو F#mهر کاری کرده Emباشی یادم میرهD زود F#m

تو کی هستی که دلمBm میمیره حتی واسه اونEm لجبازیای بچـAـگونه ت

F#mوقتِ خوابم میرسه Aآروم ندارم مثل Dبچه هی میگردمEm پیِ شونه F#mت

Gباز میخوای نشم F#mدیوونه ت

Bmتو کی هستی که دلم Emمیریزه حتی واسه اونG اخمو نگاهِ دلبروF#mنه ت E

Aمثل پروانه میگرDدی دورِ این شمعی کهF#m داره ذره ذره Emمیسوزنت

Gباز میخوای نشم F#mدیوونه ت

F#sus4ـــــEmـــــAـــــBm

GـــــAـــــBmـــــF#

BmـــــF#ـــــF#sus4ـــــEm

Bmهی تو شکستی رو به روم بیتابت Aنبودم

F#mحیف Aوقتی میریختم بهم Dمثل تو ساکتG نبودمGـــــA

Bmهی تو مراقبِ Gمنی من هیچوقت اینجوری مثل F#mتو مراEقبت Aنبودم

F#mحیف Aتو کنارم بودیوD من یه بارم مثل توF#m اینجوری عاشقتEm نبودم

EmـــF#mتو Gنبودی من نبوF#دم

Bmتو کی هستی که دلمEm میریزه حتی واسه اونG اخمو نگاهِ دلبرF#mونه Eت

Aمثل پروانه میگرAmaj7دی دورِ این شمعی که دGاره ذره ذره EmمیسوزF#mنت G

5/5 - (10 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا