آکورد شبی که ماه کامل شد از محسن چاوشی

Mohsen Chavoshi – Shabi KeMah KamelShod Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی C#m


C#mبباف مویت D#dimرا ، مگر F#mمرا آنA مو G#طنابِ G#7دار شود
C#mمرا بکِش بالاD#dim ، چنان F#mکه عاطفه Aات ، G#جریحه G#7دار شود
Amaj7مرا بخندان ای ،F#m مرا بگران ای ،E که مرده ایست قلیل
D#dimکسی که حاضر نیستF#m ، نه شاAدمان C#mشود Aو نهF#m– سوگواG#ر شود
C#mکسی به شدتِ تو F#m، به صخره ام کوبیدG# ، و منG#7 فرو رفتم
Aبه قعر دریا هاF#m ، که قعرِ G#sus4دریا ها پُر از G#مزار شود
Aبباف داG#mرم را ، و F#mروزگارم را ، G#سیاه کن آنگاه
Aمرا بکِشG#m بالا ، F#mچنان که خرخره G#ام ، جریحه دار شود
C#mعلاجِ دلتنگی ،D#dim زیارت است و غم G#است ، و نااG#7مید شدن
C#mجهان مگر با غمD#dim ، به ناامید شدنG# ، امیدوG#7ار شود
Aبه دستِ مرگ مگرF#m ، تو را هوس نکنم
Eکه زنده ایست علیل ،G# گناهکاG#7ری که
Aبه توبه میخواهدF#m ، درست کار G#شود
C#mزبان چموشِ من است F#m، بگو پیاده شود
کسی که میترسد ، Aگوش قطارِ من است
F#mبه هر که سیلی G#sus4نیست ، بگو سوG#ار شود

تبلچر های محسن چاوشی

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا