آکورد آخرین رویا از علی زندوکیلی

آکورد گیتار آخرین رویا از علی زندوکیلی

Ali ZandVakili –  Akharin Roya Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


FmـــــB♭mـــــFmـــــB♭mـــــFm Fmبرگرد ، عاB♭mشقترین Fmهمدرد

آخر B♭mچگونه Fmاز خیالتE♭m بگذرم

Fبرگردو غمگینم B♭mمکن

B♭mشبها،F7ای آخرین B♭mرویا

F7من بی تو از G♭رویای خود A♭تنهاترم

G♭تنهاتر از Fmاینم مکن

Fmمرا بگیرB♭m آتشمFm بزنو E♭mجان بده به B♭mمنو

G♭در سپیده Fmی جان G♭روشن Fmباش

Fmمرا ببین ایB♭m که بی توFm منم بیE♭m تو میشـــB♭mـــکنم

G♭ای تمامِ Fmجهان G♭با من Fmباش

x2ـــــFmـــــG♭ـــــFmــــــG♭ـــــB♭mـــــE♭mـــــFmـــــB♭mـــــFm Fmشمعِ توام تو ببین درE♭m اشکِ من بنشین

F  ای F7 روشنای B♭mجهان G♭رو سوی E♭mسایهFm مکن

Fmبی من مرا به سفر از E♭mگریه ام مگذرF

ای F7بی تو منB♭m نگران G♭از من Fmگلایه مکن

 

مرا بگیر آتشم بزنو جان بده به منو …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا