آکورد تاب و تب از ایهام

آکورد گیتار تاب و تب از ایهام

ehaam – Tabo Tab Guitar Chords

 ریتم 6/8 گام اصلی Am

 


Amامشب از دیدن من
Fهمه انگشت به دهان Gمیمانند همه خوب حالِ مرا
Aحال و احوالِ مرا Dmمیدانند
Amگلِ نیلوفرِ منF آتش تازه بیاG برپا کن من که در تاب و تبم
Aتو بتابان و شبمDm زیبا کن
Amبیا در شهرِ دل Fمن پادشاهی کن
Gاین تو و این دلِ منCmaj7 هر چه تو خواهی کن
Fای امان ای امان Dmای امان از من و Eحالم
Amوای عجب ماهی ، Fتو چه دلخواهی
Gتا ابد با من بگو Cmaj7همراهی
Fعاشقی با توDm دردسر دارد
Gدل تو را امشبE زیرِ سر دارد
Amبه چه شبی
بگوF امشب ما راG میطلبی
Cmaj7بگو همچون من درF تاب و تبی
درE تاب و تبی
Amتاجِ سرم مگرDm از تو راحتG میگذرم
تو راCmaj7 میخواهم باF خود ببرم
Eبا خود ببرم

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا