آکورد بماند از مهدی احمدوند

آکورد گیتار بماند از مهدی احمدوند

Mehdi Ahmadvand –  Gharar Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی C#m


C#mتو رفتیو سهمم از عشقت غمه
C#mسر ـه قلبم هرA چی بیاد G#mحقمه
Bیه لحظه از عشقـــA /Bـه تو غافل G#mشدم
F#mجنونو رهاG#m کردم D#mعاقل شدم
C#mتو که رفتیB عقل از سر منC#m پرید
نمیشه که عشق از مغازهG#m خرید
Bتو رفتیو قلبـه من G#mافسرده شد
F#mدعاهای دشمنG#m برآوC#mرده شد
بماند A /Bهنوز تو فکرتم
نیوG#mفتاده عشقــF#mـت از سرم
Bتو رفتیو خندهG#m با تو رفت
Bبماند خودم مقصرم
F#mبماند G#mهنوز تو فکرC#mتم
دلتنگB صداAی خندتم
Eبماند چی میکشمG#m شبا
Bخودم Aبا خودم G#mتو خلوتم
C#mهنوز عطره تو توی این خونه هست
چرا اشک من دستو پاG#mتو نبست
Bدل آتیش گرفت از نبود G#mتو سوخت
F#mدلم رو دلتG#m خیلی ارزوC#mن فروخت
دلم ابر و G#mطوفانه Aحال و C#mهوات
دلم به نبوBد تو Aعادت G#mنداشت
Bچرا اشک من Aروت موثرG#m نبود
F#mچون هیشکی به جزG#m من AمقصرB نبود

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید