آکورد سیاه و سپید از حمید حامی

Hamid Hami – Siao sepid chords

ریتم 4/4

Bmیه روز سیاه یه روز سپیدA یه روز زرد، یه روز غروبِF#m غم Bmگرفته ی سرد
یه روز برای تو که Aشاعرانه ست، F#mیه روز برایA من که Gبی ترانه ست
Dیه روز تویی F#mروزی که شبG نمیشهEm ، Aیه روز منم ابری تر ازD همیشه
یه روز منمF#m اسیرِ Gخاکِ تبعید، Emیه روز توییG اون ورِ F#mخوابِ خورشیدBm_____F#m
Bmتو چشم منG تویی که BmآسمونیG ، Bmتو خواب من تویی که EmمهرBmبونی
Dتویی که واژه واژه Aدلنشینی، هنوز Bmعزیز Aهنوز عزیزBmترینی
F#mهنوز به یادG تو به یادBm خونهG ، Bmگل می کنن شعرای EmعاBmشقونه
Dهنوز به یاد تو بهار Aبهاره، هنوز Bmصدام Aعطر صداتوBm داره
Dفقط نذار شاعرِ Emشب بمیره، Aنذار صدام رنگ عزاD بگیره
Aاگه میسوزه Bmشبِ شاعرانهG ، Aفقط نذار بمیره Gاین ترانه، Aفقط نذار Dبمیره Bmاین ترانه
Bmیه روز سیاه یه روز سپیدA یه روز زرد، یه روز غروبِF#m غم Bmگرفته ی سرد
یه روز برای تو که Aشاعرانه ست، F#mیه روز برایA من که Gبی ترانه ست
Dیه روز تویی F#mروزی که شبG نمیشهEm ، Aیه روز منم ابری تر ازD همیشه
یه روز منمF#m اسیرِ Gخاکِ تبعید، Emیه روز توییG اون ورِ F#mخوابِ خورشیدBm_____F#m
Bmتو چشم منG تویی که BmآسمونیG ، Bmتو خواب من تویی که EmمهرBmبونی
Dتویی که واژه واژه Aدلنشینی، هنوز Bmعزیز Aهنوز عزیزBmترینی

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید