آکورد شکر از رضا صادقی

Reza Sadeghi – Shokr Guitar Chord

ریتم 4/4

 


Emشکر، واسه Cهرچی که دادی Dهرچی ندادی Cشکر
واسهEm قطره ی اشکم Dلحظه ی شادی Cشکر
که Emمیتونم بخندDم به غم Amهای کشندهC م
Cمیشه توو ناDامیدی به روAmیا Dدل ببندEmم
Emهرکی دنیاشو سپرد Aدست تو بیـAmـچاره نشدEm زندگی هزار دفعه Aبه مو رسیدAm پاره Emنشد
درست اوAmنجا که خیالشم نمیکردم رEmسوند
اونجاییC که خواستی برAmگردی و برCگردم رBسوند
Emشکر، واسه Cهرچی که دادی Dهرچی ندادی Cشکر
واسهEm قطره ی اشکم Dلحظه ی شادی Cشکر
که Emمیتونم بخندDم به غم Amهای کشندهC م
Cمیشه توو ناDامیدی به روAmیا Dدل ببندEmم
Emشکر واسه شوق توی چشمام
که باهاشD یه لشکر از شادی میسازم
چشامو Cتوی قفس میبندم و رویای آزادی میساEmزم
Emشکر که به دو روز دCنیا و زمین Dهنوز میخندم
سر منAm همیشه پایینه جلوت Cکه سربلندم
Emکه سربلندم

دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا