آکورد کشتی از سینا پارسیان

آکورد گیتار کشتی از سینا پارسیان 

Sina Parsian –  Kashti Guitar Chord

 ریتم 4/4 گام اصلی F#m


2(  F#mـــــC#mـــــBmـــــC#mـــــF#m  ) 

گفتی دوستم F#mداری حق با تو بود C#mآره

اما تو تعرBmیفت از عاشقی با C#mمن زیادی فرق F#mداره

پهلوی من باF#m عشق دنیا رو C#mمیگشتی

غرقت شدم Bmیک عمر تا تو بهC#m آرومی پهلو گرفت F#mکشتیت

2(  F#mـــــC#mـــــBmـــــC#mـــــF#m  ) 

تنهاییام با F#mمن همراه ترن تا C#mتو

شاید بری Bmحالم بهتر بشه اماC#m تنهاترم با F#mتو

خیلی دوسِت F#mدارم شاید بی C#mاندازه

میری ولی Bmهروقت برگردی این C#mخونه درش به روتF#m بازه

2(  F#mـــــC#mـــــBmـــــC#mـــــF#m  ) 

حالا دارم C#mبی تو Bmدنیا رو C#mمیگردم

Eاین درسِ عبرت شد باید خودم Dفکرِ اینجا رو میکردم

دائم حواC#mسم به حالِ تو بود Dآره

گفتم که Eتعریفم از عاشقی Dبا تو زیادی فرقC#m داره

 

گفتی دوستم داری حق با تو بود آره …

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا