آکورد شعر یادم ر از سیریا

Siriya  – Sher Yadom Re Guitar Chord

 ریتم 6/8

 


D#ـــــEـــــD#ـــــG#mـــــEـــــD#ـــــG#m

ای همو شعرِG#mن که یادُم نی D#که توش دلِیE دلِی میکِرF#دُم

مینشسُمD#m دمِ درEیا تو دلِ درEیا سِی F#میکردُمG#m

همو شعرِG#mن که یاD#دُم نی Eکه توش اِهم F#اُهوم میکِردُم

قبلِ ای D#mکه سیت بخوEنُم کِر او Eتِموم F#میکردُG#mم    E

G#mـــــD#mـــــBـــــF#ـــــC#mـــــG#m  )2

EـــــF#ـــــG#mـــــEـــــF#ـــــG#m

G#mدسِ چشات دلِی دلِیC#m شعر یادُم G#mر..

تو موهاتG#m دست دلِی دلِیC#m شعر یادُم F#ر..

میام تا نزF#دیکِ لِباتB دلِی Eشعر یادُم رF#..

ای به قرF#بونِ صدات Eهی…  ) ۲

G#mهمه عمر برنداD#رُم سر از این خمارِ مستیF#dim

که هنوز مُو نِبوAدُم که تو توG#m دلُم F#نشستیE G#mتو نِه مثل آفتاD#بی که حضور و غیبِت افتدF#dim

دگران روند و Aآیند و تو همچناG#mن   F#که هستیE G#mـــــEـــــF#ـــــG#mـــــEـــــF#ـــــG#mـــــEـــــF#ـــــG#m

 

دسِ چشات دلِی دلِی شعر یادُم ر..

G#mـــــEـــــF#ـــــEـــــF#ـــــG#mـــــAـــــEـــــD#mـــــG#m EـــــD#ـــــG#mـــــEـــــD#
1/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا