آکورد شاید از بابک جهانبخش

Babak JahanBakhsh – Shayad Guitar Chord

 ریتم 6/8 سنگین


FـــــEmـــــFـــــEm 4

Em Emرفت ، تو Fنگاش حسی ندEmاشت  دFلمو تنها گذAmاشت

جای Gهیچ Amحرفـی Dmنذاشت Emرفت به هوFام عادEmت نکرد

دیگه Fدنبالش Amنگرد  دلِ Gمن Amدنیــای Dmدرد

Emشاید Aاون یکی دیگه رو دوست Dmداره

Gکه نشد بهم Cبگه آره  Dmنتوسنت به روم Emبیاره F    Em Emشاید Aتبِ عشقِ من زیاDmدی بود

Gواسه اون یه حسِ عاCدی بود

Dmکه تونست تنهام بذEmاره F    Em EmـــــFـــــAـــــEmmaj7ـــــEm 2

EmـــــDmـــــCـــــA 2

Emشاید DmالتماEسو تو چشام Amمیدید

Dmشاید Amاز یه عشـFـقِ تازه Emمیترسید

Emکارم Dmشده گرEیه پای عـAـکسامون

Dmکاشکی Amپا نمیذاشت روی قوEmلامون

Emشاید Aاون یکی دیگه رو دوست Dmداره

Gکه نشد بهم Cبگه آره  Dmنتوسنت به روم Emبیاره F    Em Emشاید Aتبِ عشقِ من زیاDmدی بود

Gواسه اون یه حسِ عاCدی بود

Dmکه تونست تنهام بذEmاره F    Em
5/5 - (1 امتیاز)
دریافت آکورد های حرفه ای در تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا