آکورد مرغوب از شاهرخ

Shahrokh – Marghuob Chords

ریتم 6/8 سنگین

Cmتو نی نی چشات Cm7خیسه آدم A♭می ترسهFm بنویسهG
Cmمی ترسه پاش به دل Cm7واشه آدم A♭بی خود خاطر Fmخواه شهG
دوتا Fmچشم رطب Cmداری از عشق Fmهمیشه تب Cmداری
Fmچشات از جنس مرGغوبه چقد A♭حال Gچشات Cmخوبه
Fmچشات از جنس مرGغوبه چقد A♭حال Gچشات Cmخوبه
Fmتو چشمات توت ترG داری خودتCm حتما خبر Gداری
Fmتو چشمات توت ترG داری خودتCm حتما خبر Gداری
Cmچشات گفتن که Fmبشکن منCm شکستم شک A♭نکردم
Cmهزار بار مُردم و Fmمی میرم و Gباز ترک Cmنکردم
Cmچشات گفتن که Fmبشکن منCm شکستم شک A♭نکردم
Cmهزار بار مُردم و Fmمی میرم و Gباز ترک Cmنکردم
Fmچشات از جنس مرGغوبه چقد A♭حال Gچشات Cmخوبه
Fmچشات از جنس مرGغوبه چقد A♭حال Gچشات Cmخوبه
Cmچشات رنگش لعاب Gداره رو Cmموجاش التهابG داره
Cmچشات رنگش لعاب Gداره رو Cmموجاش التهابG داره
ولیCm بی دین لا Fmمذهب Gزیارتش ثوابCm داره
ولیCm بی دین لا Fmمذهب Gزیارتش ثوابCm داره
Fmچشات از جنس مرGغوبه چقد A♭حال Gچشات Cmخوبه
Fmچشات از جنس مرGغوبه چقد A♭حال Gچشات Cmخوبه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید