آکورد ثانیه ها از امین بانی

آکورد گیتار ثانیه ها از امین بانی

Amin Bani –  Sanieha Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی Fm


FmـــــCmـــــD♭ـــــE♭ـــــCmـــــFmـــــCmـــــFm Fmاینجا یکی هست E♭که هر ثانیه D♭خوابت رو CmمیبینهFm D♭تو چشمِ تقویم Cmبا نبضِ ساعت B♭mمنتظر CmمیشینهFm B♭mهمیشه اون که Fmغرقِ سکوته D♭دستتو میخوE♭نه

D♭دردِ لحظه رو Cmکسی میفهمه کهB♭m منتظر CmمیمونهFm Cmاز وقتی توB♭m رفتی Cmشب حالموB♭m پرسید

( Fmشاید اگه تو برE♭گردی بشه D♭از چیزی نترCmسید

Fmبشه قدرِ این E♭ثانیه هارو D♭کنارِ تو فهـCـمید ) ۲

CmـــــFmـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــFm CmـــــB♭mـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــFm A♭بعدِ تو برام E♭لحنِ جاده ها D♭صادقانه Cmتر بوFmد

A♭هر مسافری E♭که از راه رسید ازD♭ تو بی Cm خبر Fmبود

B♭mمن ساعتارو Fmبیدار نکردم D♭خوابتو E♭ببینم

D♭این لحظه ها رو Cmروشن گذاشتم تا B♭mمنتظر CmبشینمFm

 

از وقتی تو رفتی …

CmـــــFmـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــFm FmـــــCmـــــB♭mـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــD♭ـــــCmـــــFm

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید