آکورد صدی چند از امیر تتلو

Amir Tataloo – Sadi Chand Chords

ریتم 4/4

Cmمن سلیقم دقیقا شبیه G#قبل تو بود حالا Gاحساس میکنن غریبم شدیدا
اونا Cmنه شبیه من ندیدن که میگنG# پام نسوز مگه Gمیسوزونی صدی چند عزیزم
Cmسلیقم دقیقا شبیه G#قبل تو بود حالا Gاحساس میکنن غریبم شدیدا
اونا Cmنه شبیه من ندیدن که میگنG# پام نسوز مگه Gمیسوزونی صدی چند عزیزم جدیدا
Cmهر وقت منو عصبی میکردG# فحش بد میدادم بهشG اون جوابمو نمیداد
ولی جدیدا Cmتا یکم عصبی میشمG# شروع میکنه فریاد و جیغ Gداد فحش بد دادو بیداد
Cmاون شده بدتر از من G#بد دهنو بدتر از من Gبد بی اعصاب نمونده دیگه مغزی از ما
Cmاین اوضاع مسخرست نهG# آره مسخرست اماG نمیدونی بعضی وقتا
بعضی وقتا چی هیچی
Cmسلیقم دقیقا شبیه G#قبل تو بود حالا Gاحساس میکنن غریبم شدیدا
اونا Cmنه شبیه من ندیدن که میگنG# پام نسوز مگه Gمیسوزونی صدی چند عزیزم
Cmسلیقم دقیقا شبیه G#قبل تو بود حالا Gاحساس میکنن غریبم شدیدا
اونا Cmنه شبیه من ندیدن که میگنG# پام نسوز مگه Gمیسوزونی صدی چند عزیزم
Cmاون حتی با تکسهاش با G#حرف هاش با نگران شدناGش منو عصبی میکرد
بهم استرس میداد Cmاون حتی با رفتاراش با G#شوخیاش انگارG منو بد زمین میزد منو بد زمین میزد
Cmرفتی ولی بعد از این G#با کسی اینکارو نکن که Gمن هنوز مریضم عوضی من هنوز مریضم عوضی
آره Cmرفتی ولی خوب بدون G#بی تو همه جا تاریکه فقط Gسیگار روشنه #### به #### جفت چشا خون خون
شدمCm بد بینو بدبین تر شدیG# راحت و راحت تر هرچیG شدی راحتو راحت ترشدم بد بینو بد بین تر
شدمCm بد بینو بدبین تر شدیG# راحت و راحت تر هرچقدرG شدی راحتو راحت تر شدم بد بینو بد بین تر
Cmروز کدئین شب زانکس G#دعوا مرتب با تکست Gرو ترایی کول یه راهی روبراهی خوب بخوابی
بوس Cmبا اون قیافه با این تیپ G#چه راحت میره #### حتیG اون دوست یه #####
Cmهه نکن ببند هری G#چیزی نمونده به من بدی
یا Gبکن نمیخواد به من بری تو الان شیرینی یه محفلی
تا Cmبحث شر و ور میشد اون پر قر و فر منمG# بالا پایین سرخو بدم هر دو تارو جر
برم Gدور و برم دور و بزن زرو بزن زر همین زر زدنا زد تو همین رابطهه تر
بگم Cmاز چی از اون زل زدنا تو رخ دوستام یا بگم G#شاخی بگردی و بخندی کل روز بام
یا بریم Gلایو و بگیرم لبتو صورتتو گاز یا بریم لخت شیم و تو پارتی بدیم به اینو اون فاز
Cmها G#دقیقا دنبال چی ای Gدنبال کدوم اینا فقط حرفت چیه
Cmسلیقم دقیقا شبیه G#قبل تو بود حالا Gاحساس میکنن غریبم شدیدا
اونا Cmنه شبیه من ندیدن که میگنG# پام نسوز مگه Gمیسوزونی صدی چند عزیزم
Cmسلیقم دقیقا شبیه G#قبل تو بود حالا Gاحساس میکنن غریبم شدیدا
اونا Cmنه شبیه من ندیدن که میگنG# پام نسوز مگه Gمیسوزونی صدی چند عزیزم

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید