آکورد سبزه به ناز می آید از نوش آفرین

NooshAfarin – Sabzeh BeNaz Miayad chord

ریتم 4/4

C#mجدایی ها به من زودEتر رسانش
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
C#mدلم از دیده Eمیپرسد نشانش
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
C#mچو می آید به پیچم Eعاشقانه
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
C#mبه دور قامت Eسرو روانش
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
C#mسبزه به ناز F#mمی آید C#mمحرم راز F#mمی آید
Dاز دل پر دردم بشنوBm سوز و گدازC#m می آید
Dاز دل پر دردم بشنوBm سوز و گدازC#m می آید
C#mدلم در آرزوها Eتن کشیده
F#mدیده نواز Dمی آیدBm وسوسه ساز C#mمی آید
C#mسرم از بندغم گرEدن کشیده
F#mدیده نواز Dمی آیدBm وسوسه ساز C#mمی آید
C#mخیال لحظه هایE عاشقه
F#mدیده نواز Dمی آیدBm وسوسه ساز C#mمی آید
C#mبه روئیاها مرا ازE من کشیده
F#mدیده نواز Dمی آیدBm وسوسه ساز C#mمی آید
C#mدیده نواز F#mمی آید C#mوسوسه ساز F#mمی آید
Dهمچو امید از زندگیم Bmرفته و باز می آید
Dهمچو امید از زندگیم Bmرفته و باز می آید
گل شب بو زنم در گیسوانم
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
که تا یارم رسد گلبو بمانم
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
به لبهایم بمالم لاله ها را
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
لبش را با لبانم گل نشانم
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
F#mسبزه به ناز Dمی آید Bmمحرم راز C#mمی آید
Dاز دل پر دردم بشنوBm سوز و گدازC#m می آید
Dاز دل پر دردم بشنوBm سوز و گدازC#m می آید

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید