آکورد سایه از ابی

Ebi – Sayeh chords

ریتم 4/4

Cmتو یه سایه بودی هم قدA# خواب نیمG# روزG____Cm من
Cmتو یه سایه بودی تو ظهرA# داغ تن G# سوزG____Cm من
تو هرمA# داغCmC#بی رحم A#آفتاCmب تو سایه A#بودCm ی A#یه سایه ی Cmناب
من مساFmفر G#تن تشنهFm ی A#خواب حریص G#فتحF# یه جرعه یCm آب
Cmپای پر تاول من Fmتو بهت راA#ه تن گرG#ما زده مو Cmنمی G#کشیدG
Cmبی رمق بودم و گیج و تب FmزدهA# جلو پاG#مو دیگه چشماCmم نمی دید
Cmتا تو جلوه کردی G#ای سایه ی Cmخوب مهربونC# با یه بغل سبزه و آبCm
Cmباورم نمی شد G#اینCm معجزه بودG# به گماA#نم تو سراG#بی ، یه سرCmابFm____G#____A#
Cmتو یه سایه بودی هم قدA# خواب نیمG# روزG____Cm من
Cmتو یه سایه بودی تو ظهرA# داغ تن G# سوزG____Cm من
Cmمن گنگ و A#خستهCmC#لب تشنه و Cmداغ تو سایهA# ی Cmسبز A#میراث یک Cmباغ
تو مرهم FmاینG# زخم FmعمیقیA# لبریز G#ایثاF#ر پاک و شفیقیCm
Cmرخت خستگیمو از تنم بگیرFm____G#____A# با تنت G#برهنگیمو بپوشون
Cmمنو تا مهمونی عشق ببرFm____G#____A# کتابA# در به درFmیمو Cmبسوزون
Cmبذار این سایه همیشگیG#____Cm باشه سایه ای C#که جای خوب موندCmنه
Cmسایه باش و سایبونG# تا Cmبدونم G#سایه ای A#رو سر بوG#دنه منهFm____G#____A#
Cmتو یه سایه بودی هم قدA# خواب نیمG# روزG____Cm من
Cmتو یه سایه بودی تو ظهرA# داغ تن G# سوزG____Cm من

5/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید