آکورد بی قرار از احسان خواجه امیری

آکورد گیتار بی قرار از احسان خواجه امیری

Ehsan Khajehamiri – Bi Gharar Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی G#m

 


G#mــــــAــــــG#m

اگه G#mحال میپرسی این Aحالمه گذشتم G#mمثل سایه دنباF#mلمه

نشستمC# هوات F#mاز سرم G#mبپره نشستم C#که این Edimسالها بگذG#mره

برو G#mبه کسایی که میشناAختم بگو G#mمن قمارِ تو رو باAختم

به هر Bسمتی رفتی موافقF#m شدم میخواBستم بجنگم که عاF#mشق شدم

C#mرفتیو Eدادی بر باAدم … Eاسممو بردF#mم از یادمG#m C#mدیوونم Bدیوونم F#mدیوونم G#mدیوونه Bحالِ امشـC#ــبمو Emجز تو کی میدF#mونه

C#mبیقرار Bبیقرار F#mبیقرار G#mبیقرار Bآخرش Aمیکشه C#منو این اF#mنتظار

C#mدیوونم Bدیوونم F#mدیوونم G#mدیوونه Bحالِ اAمشبمو C#جز تو کی میدF#mونه

C#mبیقرار Bبیقرار F#mبیقرار G#mبیقرارB آخرش C#میکشه Edimمنو این F#mانتظار ، G#mانتظار

C#mــــــG#mــــــBــــــF#mــــــG#mــــــAــــــG#mــــــA

میخواستم G#mبمیرم که تو F#mخنده شی یه جوG#mری بموEنم که شرAمنده شی

تو میــC#mگفتی این F#زندگی Bساده نیست میگفتی G#mدلت C#هستو آF#mماده نیست

منG#m آینده ی C#حالِ مغرAورتم هنوزG#m عاشقم Eعاشقِ Aدورتم

نشستمF#m تو ساG#mلهای دلوAاپسی شده C#mقبلِ مرEدن ولیF#m میرسیG#m

 

رفتیو دادی بر بادم …

G#mــــــAــــــG#m

 

نت و تبلچر های احسان خواجه امیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید