آکورد حسرت از محمد اصفهانی

آکورد گیتار حسرت از محمد اصفهانی

Mohammad Esfahani – Hasrat Guitar Chord

ریتم 6/8 گام اصلی Am


AmـــــDmـــــAm AmـــــEdimـــــCـــــB♭ـــــAmـــــAmـــــGmـــــCـــــB♭ـــــAm AmـــــEdimـــــB♭ـــــAmـــــDmـــــAmـــــB♭ـــــAmـــــDm

نمیخواستمAm خورشیدAو ازت بگیرAmم

نمیخواستمGm آسمونت ابری Amباشه

نمیخواستم Amکه چشاAت بارونیو Amسرد

سهمِ تو Gmگریه باشه بی صبری Amباشه

AmـــــGmـــــAmـــــA

آرزوم Amبوده که آAسمون تو شبهاAmت

Gmبرا تو Dmیه سقفِ پر ستاره Amباشه

روی طاCقچه ماه برات مثل یه آینه

DmکهکشوB♭نا هم برات گهواره Amباشه

Dmنازنین من اگه تاریکم غمی Amنیست

تو به فرداها به روCشنی بیندB♭یش

همه Dmی پنجره ها ارزونیِAm تو

به جهانی خوبو B♭دیدنیGm بیندیشAm Amـــــ-edimـــــB♭ـــــCـــــAmـــــDmـــــAmـــــGmـــــB♭ـــــCــــAmـــــDm

نمیخواستمAm خورشیدAو ازت بگیرAmم

نمیخواستمGm آسمونت ابری Amباشه

نمیخواستم Amکه چشاAت بارونیو Amسرد

سهمِ تو Gmگریه باشه بی صبری Amباشه

دخترAmم دلخوشیِ Cبابا همیشه Dmبه گل افشوB♭نیِ لبخندِ تو بوAmده

خودشAm آشنایAmmaj7 پاییزه Am7و اما Dmبرا خاB♭طرِ تو از بهار سروAmده

خودش آDmشنای پاB♭ییزه و اCما برا خاطرِAm تو از Gmبهار سروAmده

 

نازنین من اگه تاریکم غمی نیست …

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا