آکورد فوق العاده از رستاک حلاج

Rastaak Hallaj  – Fogholadeh Guitar Chord

 ریتم 4/4


EـــــDـــــFـــــCـــــAm

Amمن خوبِ خوبم گیتاFرم کجاست

Gتو که میرقصیC همه چی زیباست

Fتو که میرقصی زندDmگی ساده ست

منE عاشق شدم اDین فوق العاEده ست

( Amتو که میرسی به آرDmزوهات

Gمنو رها کن تو Cموجِ موهات

Fمنو برسون به Dm6بچگیام

Eباید دوباره بهD دنیا بEیام ) ۲

Amمن خوبِ خوبم  Am7

AmـــــEـــــFـــــAmـــــEـــــFـــــDmـــــAm

Amمن خوبِ خوبم لبخندFت کجاست

Gتو که میخندی Cهمه چی زیباست

Fتو که میخندی Dmعشق بی اراده ست

من Eعاشق شدمD این فوق العاEده ست

 

تو که میرسی به آرزوهات …

AmـــــEـــــDـــــEـــــDm

FـــــCـــــGـــــDmـــــAm
5/5 - (8 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید