آکورد بارون از امین رستمی

آکورد گیتار بارون از امین رستمی

Amin Rostami –  Broon Guitar Chord

 ریتم 2/4 گام اصلی C#m


3( BـــــC#mـــــAـــــBـــــC#mـــــA )

بارون داره C#mهدر میشه Eبیا با من Aقدم بزن

دلم داره Bپر میزنه G#mواسه تو و Eقدم زدن

وقتی هوا C#mبارونیه Eدلم برات Aتنگ میشه باز

نمیدونی Bتو این هوا G#mچشات چه خوش Eرنگ میشه باز

( Bبارون هواC#mتو داره Bرنگِ چشاتو F#mداره

Aقدم زدن Bتو بارون G#mبا تو چه حالی C#mداره ، Bدلم هواتو C#mداره) ۲

BـــــC#mـــــAـــــBـــــC#mـــــA EـــــG#mـــــBـــــAـــــEـــــC#m

نیستی خودت C#mکنارمو Eصدات همش Aتو گوشمه

F#mبارونیِ Bقشنگی که G#mهدیه دادیE رو دوشمه C#m

بارون حواC#mسش به توئه Eاونم دلش Aپر میزنه

به جای منB با قطره هاش رو G#mشیشه تون Eدر میزنه

 

بارون هواتو داره …

BـــــC#mـــــBـــــC#mـــــBـــــC#mـــــBـــــC#mـــــG#mـــــBـــــAـــــF#mـــــBـــــC#mـــــB

 

 

3/5 - (2 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید