آکورد رگ از محمد لطفی

Mohammad Lotfi – Rag Guitar Chord

ریتم 2/4

اجرای تصویری آکورد رگ

 

Csus2ـــــCmـــــCsus2ـــــCm

GmـــــFmـــــFmsus2ـــــFm

اگه دوCmسم نداری چرا پس Fmاولِ اسمم دورِ گرB♭دن توئه

کی بهتGm این همه عشقE♭ میده و بی A♭توقعه

Gmاگه دوCmسِت ندارم چرا پس Fmنمیدم هدB♭یه هاتو پس

منی کهGm هزار دفعه دلم Fmشکست ولی بازA♭ دارم E♭بهت میگم نفسGm

Gmنزدیکتر از A♭رگم چجوری بهت Gmبگم

نمیدونیA♭ مگه دق میکنمC اگه دورت کنن Fmازم

تحملمB♭ کمه E♭غصه م یه عاA♭لمه

همه اگهE♭ بدن دل بدی میشـFmـکنن تو فرق کنE♭  باFm همهCm

CـــــA♭ـــــGmـــــA♭

A♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــFm

CmـــــFmـــــE♭ـــــFm

خودمو کشتم A♭ازت دور بشم یه الف بچه Gmی مغرور بشم

به چشمم نیای Fmاصلا کور بشم ولی مردموB♭ نشد A♭نبینمت Gm

توی قلبِ A♭عاشقم محکمه جات من نمیذارم Gmکسی بیاد به جات

یه جوری الان Fmدلم تنگه برات انگاری یه قرE♭نه که Fmندیدمت Gm

 

نزدیکتر از رگم …

CـــــA♭ـــــGmـــــA♭

A♭ـــــE♭ـــــB♭ـــــFm

CmـــــFmـــــE♭ـــــFm

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید