آکورد پایان حرفات از نیما مسیحا

Nima Masiha – Payane Harfat Guitar Chord

 ریتم 2/4

 

E♭ـــــGmـــــFmـــــCmـــــGm

GmـــــFmـــــE♭ـــــA♭

Gmدارم A♭خوابت رو Gmمیبینم تو بیدارم Cmنکن هرگز

بدون CmعشقمGm حقیقتCm داشتGm پس انکاA♭رم نکن B♭هرگز

نگاFmهت کرCmدمو FmچشماCmت فقطA♭ زیرِ سوالمGm برد

پرB♭یدم سمتِ آFغوشت A♭ولی سنگت به باGmلم خوردG

اگهCm پایانِ حرFmفاته سکوCmتم خاطرت B♭باشه

اگهGm از یاد تو A♭رفتم سقوGmطم خاطرت Fmباشه

اگهCm قلبت نمیخوFmادم اشاCmره کن خودم B♭میرم

اگهGm از بودنم A♭سیری ملاGmلی نیست A♭میمیرم ،B♭ میمیرم Cm

FmـــــGmـــــA♭ـــــGmـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm

GmـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm

CmـــــB♭ـــــA♭ـــــGmـــــA♭

Cmستاره بودی و دستی یه شمعِFm رو به باCmدت کرد

یه ترسA♭ از عشقِ Fدیروزی به A♭من بی اعتماGدت کرد

گذCmشته های تلخِ تو بهFm روی تو نمیاCmرم

بیاFm با من تلافی کنD بفهمی دوستتG دارم ، دوستت Fmدارم

 

اگه پایانِ حرفاته سکوتم خاطرت باشه …

GmـــــB♭ـــــCmـــــFmـــــCm

CmـــــB♭ـــــA♭ـــــGmـــــA♭

4.9/5 - (8 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا
ویژه مشترکین اکانت پایه گیتارشکسته

با اشتراک از ویژگی های زیر استفاده کنید:

  • -تغییر گام آکورد
  • -دانلود فایل PDF آکورد
  • -تبدیل دیِز به بمل و برعکس ♯↔♭
  • -مشاهده ویدئو آکورد های دارای اجرا

اکانت دارید؟ وارد شوید