آکورد پریشانی از علیرضا قربانی

Alireza Ghorbani – Parishani chords

ریتم 6/8 سنگین

Emروزگار من و مویش به پریشانی رفت
یک شبC آرام رسید یک شب Bmبارانی رفت
یک شبAm آمد من مجنون به جنون Emافتادم
دل Cدیوانه ی خود را به نگاBmهش دادم
Bmروزگار من و مویش به پرEmیشانی رفت
چشم Amبستم دل مجنون پی Emلیلا برگشت
چشم Amبستم که دلم سمت Emتماشا برگشت
زلف یک Bmخاطره در باد Emپریشان میرفت
دل Cدیوانه پی اش دست بهBm دامان میرفت
میروم Cگریه کنم باز دمیD را در خود
میروم Bmغرق کنم کوه غمی Cرا در خود
میرومAm باز میان همه ی Dرفتن ها
باز هم Amمیروم از شهر تو Emاما تنها
داغ Amفرهاد به دل دارم و Emدلدارم نیست
دل Amگرفتار همان دل که گرEmفتارم نیست
یک نظرBm دیدم و یک عمر پیEm یک نظرم
من Cدیوانه به Dزنجیر تو Bmدیوانه ترم
میروم Cگریه کنم باز دمیD را در خود
میروم Bmغرق کنم کوه غمی Cرا در خود
میرومAm باز میان همه ی Dرفتن ها
باز هم Amمیروم از شهر تو Emاما تنها

‫2 دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا