آکورد نوجوونی از علیرضا عصار

Alireza Asar – NoJavouni Guitar Chord

 ریتم 6/8 گام اصلی D#m

 


A#mـــــــBـــــــF#ـــــــD#m D#mچیزی که ازF#ت توی BخاطرA#mمه چشماD#mی خیلیF# قشنگهB مگه  A#mنه

واسه C#اون نگاهِ پشـBـتِ پنجره دلِ F#dimمن دوباره تنگه A#مگه نه

چیزی D#mکه ازF#ت توی BخاطرA#mمه D#mموهای مشـF#ـکی و صاBفه مگهA#m نه

یکی G#mدوست داشت که یک شب Bتا خود صبح اوC#نا رو به هم بباA#mفه مگه D#mنه ، مگه A#mنه

D#mچیزی که ازت توی G#mخاطرمه D#mاز روزای نوجووC#نی میومد

اگه اشکی رو گوBنه ی تو بود بارونم با نگروA#نی میومد

D#mچیزی که ازت توی G#mخاطرD#mمه یه لباسِ رنگِ روزC#ای خوشی

یه جوری بغل میکرBدی منو که انگاری داری A#یکیو میکشی

B♭ـــــــF#dimـــــــD#mـــــــG#mـــــــA#mـــــــBـــــــF#ـــــــD#mـــــــA#mـــــــBـــــــF#ـــــــD#m

چیزD#mی که ازF#ت توی BخاطرA#mمه اینه D#mکه یه روF#ز تو یک Bعکس بودA#mیم

یه C#غمی چشمامونو Bگرفته بود شاید F#dimاون روز هر دو بد A#عکس بودیم

توD#m بگو F#ازم چی Bتو خاطرA#mته دردِ D#mدل خیلی F#زیادBه مگه A#mنه

شالG#m و روسریت به Bجای دستِ من C#حالا تو دستای A#mباده مگهD#m نه ، مگهA#m نه

C#    چیزD#mی که ازت تویG#m خاطرD#mمه از روزای نوجووC#نی میومد

اگه اشکی رو گوBنه ی تو بود بارونم با نگروA#نی میومد

D#mچیزی که ازت توی G#mخاطرD#mمه یه لباسِ رنگِ روزC#ای خوشی

یه جوری بغل میکرBدی منو که انگاری داری A#یکیو میکشی

A#mـــــــBـــــــF#ـــــــD#m

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا