آکورد متهم گریخت از رضا عطاران و امیرحسین مدرس

Reza Ataran & Amirhosein Modares – Motaham Gorikht Man Guitar Chord

 ریتم 4/4


پنجه ي مريم Cmرُسته در Fmشکافِ صخره ای

Cm اين Fmهمه رنگ از کجا Cmآورده ای تا بشکوفی Fm

Cmقطره قطره شکوفه Fmاز سرِ صخره ها D♭گرد آورده ام

E♭از گلبرگ های Cmسرخ دستمالی Fmبافته ام تا D♭آفتاب هدE♭يه کنم

پیِ خوCmشبختی همشFm صبح تا شبCm دويدم Fmمن

حتیCm يک آشناFm ، يک آشنا ندCmيدم Fmمن

بگوD♭ آخرِ اينE♭ سفر ميرسمCm کجا

Fm  تو منو D♭تنها نذارE♭ ای خداCm ، خداFm

Cmشهرِ من آسمونِFm آبی داره Cmروزِ روشن شبِ مهتاFmبی داره

Cmاگه رويای قشنگِ Fmشهرِ تو Cmبره دست از سرِ Fmما برداره

آسمونِ اينجا خاکستريه قصه هاش قصه ی ديو و پريه

آدما وقتی واسه هم ندارن اينجا معلوم نميشه کی به کيه

توی اين D♭شهرِ شلوغE♭ يک آشناCm کنارم Fmنيست

حتیD♭ يک سرپناه E♭واسه قلبِ بيقرCmارم Fmنيست

نميتوD♭نم باشمE♭ از غصه هاCm جدا

Fm  تو منو D♭تنها نذار E♭ای خدCmا ، خدFmا

FmـــــCmـــــE♭ـــــD♭ 2

Cmنه ديگه ميگه اسباFmب کشيه Cmوقتِ جستن تو حوضِ Fmنقاشيه
Cmکی ميدونه مقصدِ Fmسفر کجاست Cmکی ميدونه آخرِ Fmقصه چيه

CmـــــFmـــــCmـــــE♭ـــــD♭

FmـــــCmـــــFmـــــCmـــــFm

تو منو تنها نذار ای خدا ، خدا

5/5 - (4 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا